Szukaj

MAŁOPOLSKIE TALENTY

Kolejne zewnętrzne pieniądze popłyną do Gorlic. Tym razem będzie to dofinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych z terenu ośmiu gmin powiatu gorlickiego. W dniu wczorajszym (17 sierpnia br.) na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl opublikowane zostały wyniki naboru do Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. Zarząd Województwa Małopolskiego 10 sierpnia 2017 roku Uchwałą nr 1272/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem i na liście tej na pozycji 1 i 2 znajdują się dwa projekty, których Wnioskodawcą (Partnerem Wiodącym) jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice. Partnerem oraz inicjatorem złożenia wspólnych wniosków aplikacyjnych jest Miasto Gorlice. Z zadowoleniem podkreślamy, że projekty te uzyskały najwyższą punktację (197,5 oraz 196,5 pkt) spośród wszystkich wybranych do dofinansowania. Jest to niewątpliwy sukces, tym bardziej, że spośród złożonych 17 wniosków dofinansowanie uzyskało tylko 12 projektów (70%).

Przedmiotem dofinansowania w projektach są działania skierowane do uczniów na dwóch etapach edukacyjnych: szkół podstawowych (I), klas gimnazjalnych i klas VII-VIII utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty (II), a dotyczą rozwoju uzdolnień, pogłębiania zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów poprzez utworzenie w powiecie gorlickim tzw. Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych. W ramach CWUZ uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych z 4 kompetencji kluczowych: języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości i informatyki, a także w zajęciach z zakresu rozwijania kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się (tzw. kompetencje ponadprzedmiotowe). Zgodnie z Regulaminem konkursu jeden uczeń może uczestniczyć w projekcie tylko jeden raz i tylko w jednym przedmiocie spośród kompetencji kluczowych oraz obowiązkowo w zajęciach z zakresu kompetencji ponadprzedmiotowych.

Szczególnym warunkiem konkursu był obowiązek pozyskania przez Wnioskodawcę do projektu co najmniej 35% szkół z danego etapu edukacyjnego funkcjonujących na terenie całego powiatu. Dlatego też Partnerzy projektu – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice oraz Miasto Gorlice na etapie aplikacji zaprosili do udziału w projekcie wszystkie szkoły I i II etapu edukacyjnego funkcjonujące na terenie powiatu gorlickiego. Swój akces do projektu ostatecznie zgłosiły 43 szkoły podstawowe (na 55 funkcjonujących) oraz 25 gimnazjów i szkół prowadzących klasy VII i VIII (na 34 funkcjonujące) z ośmiu gmin powiatu gorlickiego (Miasto Gorlice, Biecz, Bobowa, Gmina Gorlice, Łużna, Moszczenica, Ropa, Uście Gorlickie). Projekty realizowane będą w okresie od września 2017 roku do czerwca 2019 roku, przy czym zajęcia dla uczniów uzdolnionych realizowane będą w dwóch edycjach. Siedzibą obu Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych będzie Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach. Łącznie w obu etapach edukacyjnych z zajęć dodatkowych skorzysta 384 uczniów (192 uzdolnionych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz 192 uzdolnionych uczniów klas gimnazjalnych i klas VII-VIII utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty). Całkowita wartość każdego z projektów wynosi 343 612,50 zł a przyznane dofinansowanie – 313 372,50 zł (91,20% kosztów kwalifikowanych).

Partnerzy projektów – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice oraz Miasto Gorlice serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w działania, które doprowadziły do sukcesu, jakim jest uzyskanie dofinansowania dla dwóch projektów: Wójtom i Burmistrzom, pracownikom odpowiedzialnym za oświatę w poszczególnych gminach oraz dyrektorom wszystkich 43 szkół podstawowych oraz 25 gimnazjów, których uzdolnieni uczniowie będą mogli już w latach 2018 – 2019 skorzystać z dedykowanych im zajęć dodatkowych.