Szukaj

19 września 2019 Powitanie JesieniKażda okazja jest dobra aby stworzyć starszym osobom więcej możliwości do spotkań i zabawy. Zarząd Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego wsi Dominikowice zaprosił seniorów na integracyjnego grilla do Łosia. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób z gminy Gorlice. Dzięki uprzejmości i gościnności Pani Urszuli Klucznik-Kosińskiej, seniorzy spotkali się na terenie Skrawka Nieba w Łosiu obiekcie doskonale przygotowanym i wyposażonym na tego typu imprezy. Bardzo dobre warunki lokalowe, piękne otoczenie i wspaniała pogoda sprawiły że wszyscy spędzili czas w bardzo miłej i koleżeńskiej atmosferze. Był czas na podsumowanie dotychczas realizowanych działań, wycieczek .
Niecierpliwie oczekując na degustację kiełbasek z grilla zebrani dali prawdziwy popis w prezentacji pieśni o tematyce patriotycznej i biesiadnej. Mamy nadzieję ,że to nie ostatnie takie spotkanie bowiem jest to z pewnością ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu w jesieni życia, a ten grill z pewnością jeszcze nie raz zostanie powtórzony i frekwencja na nim będzie jeszcze lepsza.

Działanie w ramach programu ASOS 2018

Projekt „Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typu B Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjent:
Stowarzyszenie Kulturalno -Oświatowe Wsi Dominikowice
Partnerzy:
1. Parafia Rzymsko –Katolicka w Kobylance
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury " Persiina"

Okres realizacji:
01.06.2018r. do 31.12.2020r.
Cel główny:
Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+ oraz ich opiekunów faktycznych.

Grupa docelowa projektu:
co najmniej 20 mieszkańców gminy Gorlice w wieku 60+, którzy ze względu na wiek, zły stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki i/lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 18 opiekunów tych osób.


Planowane zadania:

1. Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach (DDP) - przeprowadzenie prac remontowo
w budynku użyczonym przez Parafię w Dominikowicach oraz jego doposażenie w celu utworzenia
15 miejsc do bezpiecznego i godnego spędzania czasu osobom niesamodzielnych.

2. Funkcjonowanie DDP w Dominikowicach - realizacja usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizacyjno –usprawniających, wspomagających odbywać będzie się przez 8 godzin dziennie,
od poniedziałku do piątku.

Prowadzone będą m. in działania takie jak:
- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
- zajęcia usprawniające kondycję psycho – fizyczną,
- zajęcia artystyczne i rękodzielnicze,
- poradnictwo z zakresu zdrowego żywienia,
- poradnictwo prawne,
- pomoc psychologiczna,
- wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych,
- udział w życiu kulturalnym,
- transport UP z domu do DDP i z powrotem,
-  zapewnienie wyżywienia podczas pobytu w DDP.


Od 11.06.2018 do 31.12.2020 łącznie przez 31 miesięcy SKOWD realizuję projekt pn: „Interdyscyplinarne wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin w różnych kierunkach oddziaływań – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”
Realizacja zadania odbywa się poprzez:
- utworzenie 87 miejsc w placówce;
- objęcie wsparciem min. 510 osób, tj. min. 465 dzieci/młodzieży w wieku do lat 18 oraz 45       dorosłych – rodziców lub opiekunów z czego:

1) w Stróżówce – 20 miejsc,
2) w Dominikowicach – 12 miejsc,
3) w Klęczanach – 15 miejsc,
4) w Ropicy Polskiej – 25 miejsc, ,
5) w Kobylance – 15 miejsc,


W ramach projektu odbędą się: różnorodne zajęcia wg harmonogramu i zadań oraz:

- wyjazdy/wyjścia dla dzieci i młodzieży do teatru, opery/filharmonii, 
- wyjazdy na kolonię/zieloną szkołę
- wycieczki edukacyjno-sportowe
1 wycieczka do Warszawy
1 wycieczka do Niepołomic
1 wycieczka do Wieliczki
1 wycieczka do Inwałdu
1 wycieczka do Krynicy Zdroju i Muszyny
1 wycieczka (rajd) do Szczawnicy


DOŻYNKI GMINNE


Wieniec wykonała Grupa Aktywnych seniorów w ramach Projektu „Integracyjne spotkania wokół historii, tradycji i kultury – Ośrodek Wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży w Gminie Gorlice”.  Zrobiony jest z rożnych zbóż w tym pszenica owies, dekoracja to kwiaty, zioła, słoneczniki, jarzębina.
Myśl przewodnia to Hołd dla Niepodległej . Wieniec zawiera element chrześcijański -Krzyż i element patriotyczny - kontur Polski, który jest wyklejony rożnymi ziarnami.Wycieczka „Szlakiem Piastowskim” była jednym z większych zadań zaplanowanych w projekcie pt. „Wspólnota łączy- aktywny senior!” realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice


Zgodnie z założeniami odbyła się w dniach 7 –9 sierpnia 2018 r. Wzięło w niej udział 53 osoby. Pierwszym zwiedzanym obiektem był Zamek Muzeum w Kórniku i Rogalin - barokowo - klasycystyczny pałac i park. Po zwiedzeniu Zamku w Kórniku i Rogalina udaliśmy się do Poznania. Na początek zobaczyliśmy Stary Rynek ze słynnym ratuszem, Kościół farny św. Stanisława Biskupa, Koziołki Poznańskie, Pręgierz na Starym RynkuBamberkę i studzienkę na Starym Rynku Pałac Działyńskich.
Po obiedzie zostaliśmy zakwaterowani w hotelu . Wieczorem jeszcze raz, ale już w małych grupach lub indywidualnie wyszliśmy na Stary Rynek, aby skosztować atmosfery tego miejsca nocą, gdzie w radosnej atmosferze przy lodach rzesze ludzi, szczególnie młodych spędzało ciepły wieczór.
W drugim dniu po śniadaniu udaliśmy się na Ostrów Tumski, gdzie oczekiwał na nas Przewodnik. Zdaniem większości historyków jest to miejsce Chrztu Polski. Następnie udaliśmy się do oddalonego od Poznania o ok.38 km. Ostrowa Lednickiego – grodu leżącego na wyspie Jeziora Lednickiego, który w czasach piastowskich był jednym z najważniejszych ośrodków monarchii piastowskiej. Niektóre źródła podają, że to właśnie tu Mieszko I przyjął chrzest, a Bolesław Chrobry przyjął cesarza Ottona III podczas jego pielgrzymki do grobu św. Wojciecha. Kolejny punkt naszej wycieczki to muzeum Pierwszych Piastów, park etnograficzny .
Byliśmy także na Polach Lednickich, gdzie Ojciec Jan Góra organizował spotkania z młodzieżą. Oglądaliśmy Bramę Rybę, pomodliliśmy się przy grobie śp. Ojca Góry, byliśmy w domu św. Jana Pawła II.
Z Ostrowa Lednickiego udaliśmy się do Gniezna, do Muzeum Początków Państwa Polskiego. Następnym zwiedzanym zabytkiem była Katedra Gnieźnieńska ze słynnymi Drzwiami Gnieźnieńskimi, na których jest przedstawiona historię życia św.Wojciecha. tak atrakcyjnym dniu udaliśmy się do hotelu na nocleg. W Ostatnim dniu z Gniezna pojechaliśmy do Biskupina. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od osady warownej typu bagiennego, której powstanie datuje się na lata 747 – 722 p. n.e., a zamieszkana była przez ludność kultury łużyckiej. Zobaczyliśmy zrekonstruowaną wioskę wczesnośredniowieczną na obszarze, gdzie odkryto pozostałości kompleksu osadniczego z IX -XI w. z zapleczem.
Ktoś napisał, że Strzelno jest warte nawet najdalszej podróży. I ta miejscowość znalazła się na mapie naszej podróży. Dzięki swojemu wyjątkowemu zespołowi sakralnemu przyciąga turystów z całego świata. Rotunda św. Prokopa / XII w./ jest jedną z najstarszych świątyń romańskich w Polsce, a zarazem największą romańską rotundą. Bazylika św. Trójcy z XII i XIII w., konsekrowana w 1216 r. posiada ok. 300 ruchomych zabytków. W ołtarzach w Strzelnie znajduje się aż 658 relikwii świętych. Jest też Muzeum – Romański Ośrodek Kultury Ottona i Bolesława posiadające bogate zbiory, m.in. piękne relikwiarze, dokumenty, rzeźby, szaty liturgiczne, a także eksponaty należące dawniej do sióstr norbertanek i wiele innych.W późnych godzinach wieczornych wróciliśmy szczęśliwi do domu .

WYJAZD ZORGANIZOWANO W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2018


AKTYWNI SENIORZY W POWIECIE GORLICKIM
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice od 14.05.2018-30.10.2018
realizuje projekt Aktywni Seniorzy w Powiecie Gorlickim. Jest on skierowany do dwóch grup wiekowych mieszkańców: osób starszych w wieku 60+ oraz dzieci. Ma na celu podjęcie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej poprzez wspólne uczestnictwo w podejmowanych inicjatywach. Uczestnicy projektu będą się dzielić w swoim otoczeniu zdobytą wiedzą i wykorzystają ją w pracy na rzecz środowiska.

W ramach zadania odbędą się warsztaty:
- profilaktyczno-psychologiczne
- wolontaryjne,
- teatralne,
- rękodzielnicze,
- SENIORIADA

Projekt jest współfinansowany ze środków  Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.Zaproszenie do składania ofert
na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach
zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „ FENIKS”
dokumenty do pobrania

regulamin rekrutacji

ankieta rekrutacyjna do druku

dokumenty - przyjęcie do placówki

deklaracja udziału rodzica w projekcie

deklaracja udziału ucznia w projekcie

informacja dotycząca odbioru dziecka z placówki

zgoda na wykorzystanie wizerunku