Szukaj

Świetlica FENIKS

Zadanie publiczne pod tytułem:  „Interdyscyplinarne wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin w różnych kierunkach oddziaływań – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS” jest finansowane w ramach projektu Gminy Gorlice pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „ FENIKS" o numerze RPMP.09.02.01-12-0356/17 w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C, wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 2020 Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii dla dzieci przebywających w PWD

Zaproszenie do składania ofert na dowóz na basen dla dzieci przebywających w PWD

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie kolonii/zielonej szkoły dla dzieci przebywających w PWD

Zaproszenie do składania ofert na kierownika placówkiZasady rekrutacji uczniów na wycieczki i wyjazdy
w ramach realizacji projektu: „Interdyscyplinarne wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin w różnych kierunkach oddziaływań – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”


Kryteria, które zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji do projektu „Interdyscyplinarne wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin w różnych kierunkach oddziaływań – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS” spełniają uczniowie rekrutowani na wycieczki i wyjazdy:
-     -   dzieci lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
-  - dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną  lub intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi lub całościowymi,
-     -   dzieci/rodziny objęte asystenturą,
-     -  dzieci/rodziny korzystające z PO Pomoc Żywnościowa,
-      - dzieci/młodzież z rodzin w których przynajmniej 1 z rodziców nie pracuje,
-       -  dzieci wychowujące się w rodzinie niepełnej,
-        - dzieci z rodzin wielodzietnych,
-     -    dzieci z rodzin, w których osoba bezrobotna posiada ustalony III profil pomocy,
-     -    dzieci/rodziny korzystające z pomocy społecznej,
-   - dzieci/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
-        - dzieci w wieku do 18 lat, zamieszkanie na terenie gminy wiejskiej Gorlice  (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
-      -  udział rodziców i dzieci w zajęciach terapii rodzinnej, i/lub terapii psychologicznej, szczególnie tych, które doświadczają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
-  równoległa, stała praca z rodziną,   systematyczna obecność na zajęciach, na które uczeń został zrekrutowany,   aktywne uczestnictwo w zajęciach.Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice
„ FENIKS”


Szanowni Państwo
W związku z realizacja zadania publicznego: „Interdyscyplinarne wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin w różnych kierunkach oddziaływań – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS” zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie zajęć w ramach Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) w:
         I.            siedzibie głównej w Stróżówce oraz w 4 filiach w:
  1. Dominikowicach;
  2. Klęczanach;
  3. Ropicy Polskiej;
  4. Kobylance.

Zamawiający:
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Dominikowice
Dominikowice 50; 38 – 303 Kobylanka
www.skowd.pl;    e-mail: skowd@onet.pl   

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, które realizowane będą w ramach zadania publicznego: „Interdyscyplinarne wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin w różnych kierunkach oddziaływań – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS” obejmujące w szczególności:

  1. Opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia dla wszystkich wychowanków, które będą wyznaczać kierunki oddziaływań, metody pracy wobec uczestników i ich rodzin, wskazywać ramy czasowe wsparcia, określać będą działania krótkoterminowe i długoterminowe do realizacji, będą okresowo oceniane i modyfikowane w zależności od zmieniającej się sytuacji uczestnika placówki i jego rodziny. Po zakończeniu roku kalendarzowego lub uczestnictwa wychowanka w zajęciach następować będzie podsumowanie i ocena sposobu realizacji IPW poprzez analizę: oddziaływań podejmowanych wobec uczestnika, podejmowanych działań wobec rodziny lub opiekunów uczestnika, osiągnięć uczestników;
  2. Opracowanie programu prowadzonych zajęć pozalekcyjnych;
  3. Dokumentowanie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych (dziennik zajęć, listy obecności);
  4. Przeprowadzenie osobiste zajęć pozalekcyjnych, nie dopuszcza się możliwości powierzenia czynności osobie trzeciej;
  5. Dyspozycyjność przy tworzeniu harmonogramu zajęć (5 dni w tygodniu po zajęciach lekcyjnych), udział w wycieczkach organizowanych dla beneficjentów
  6. Współpraca z koordynatorem, asystentem koordynatora i kierownikiem świetlicy w zakresie funkcjonowania świetlicy, przygotowania sprawozdań z realizacji zajęć,

W celu zapewnienia możliwości realizacji wszystkich zadań każdy z wykonawców może złożyć ofertę na więcej niż jedno zadanie, zgodnie z posiadanymi przez siebie kwalifikacjami.

Więcej informacji w dokumentach do pobrania- Zaproszenie do składania ofert

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY FENIKS - nabór ciągły. 

 

 

 

Od 11.06.2018 do 31.12.2020 łącznie przez 31 miesięcy SKOWD realizuje projekt pn: „Interdyscyplinarne wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodzin w różnych kierunkach oddziaływań – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”Realizacja zadania odbywa się poprzez:
- utworzenie 87 miejsc w placówce;
- objęcie wsparciem min. 510 osób, tj. min. 465 dzieci/młodzieży w wieku do lat 18 oraz 45       dorosłych – rodziców lub opiekunów z czego:

1) w Stróżówce – 20 miejsc,
2) w Dominikowicach – 12 miejsc,
3) w Klęczanach – 15 miejsc,
4) w Ropicy Polskiej – 25 miejsc, ,
5) w Kobylance – 15 miejsc,


W ramach projektu odbędą się: różnorodne zajęcia wg harmonogramu i zadań oraz:

- wyjazdy/wyjścia dla dzieci i młodzieży do teatru, opery/filharmonii, 
- wyjazdy na kolonię/zieloną szkołę
- wycieczki edukacyjno-sportowe
1 wycieczka do Warszawy
1 wycieczka do Niepołomic
1 wycieczka do Wieliczki
1 wycieczka do Inwałdu
1 wycieczka do Krynicy Zdroju i Muszyny
1 wycieczka (rajd) do Szczawnicy


W czerwcu 2018 pełną parą ruszyła działalność placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Dominikowicach. W pierwszych dniach dzieci zaglądały do niej nieśmiało, jednak już początkiem lipca świetlica cieszyła się powodzeniem i uznaniem tak dzieci jak i ich rodziców. Wszystko to za sprawą organizatorów – Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Wsi Dominikowice, które zapewniało dzieciom liczne atrakcje.
Placówka czynna była w okresie wakacyjnym w stałych porach a oprócz codziennych zajęć opiekuńczych i rozwijających zainteresowania systematycznie wg harmonogramu realizowane były zajęcia animacyjne, zajęcia gry w szachy i zajęcia na basenie. Ponadto dzieci miały możliwość uczestniczyć w zajęciach muzycznych w ramach współpracy z OKGG w Dominikowicach. Dzieci zrekrutowane i uczęszczające do placówki  wsparcia dziennego codziennie mogły liczyć na smaczne drugie śniadanie, które niezaprzeczalnie dodawało energii.

WYJAZD NAD MORZE 2018

W lipcu dzieci wraz z opiekunami miały możliwość uczestniczyć w całodziennej wycieczce do Pienińskiego Muzeum Parku Narodowego w Krościenku, gdzie mogły podziwiać walory przyrodnicze Parku.  Drugim punktem wycieczki był pobyt na termach w Bukowinie. Wychowankowie spędzili wspaniały dzień, oczywiście nie zabrakło prowiantu na drogę, który po kilkugodzinnym pobycie w basenie znikał w okamgnieniu. Całodzienna wyprawa sprawiła, że wieczorem zmęczeni jednak z uśmiechami na twarzy wrócili do domów.
Największa atrakcja zaplanowana została na koniec wakacji – 45 dzieci wraz z 5 opiekunami wyjechało nad morze – do Jastrzębiej Góry. Pogoda dopisała, nie zabrakło plażowania, chlapania się w wodzie, a także mnóstwa atrakcji o które postarali się organizatorzy wyjazdu. Z fantastycznymi przewodnikami zwiedziliśmy Akwarium w Gdyni a także ORP Błyskawica. W Gdańsku udało nam się zobaczyć Muzeum Bursztynu, podczas spaceru atrakcyjnie zaplanowaną trasą zwidzieliśmy Złotą Bramę, Fontannę Neptuna, Dwór Artusa, Zieloną Bramę czy Bazylikę Mariacką. Punktem wycieczki był także Sopot a w nim molo i spacer deptakiem. Na Helu w Fokarium mieliśmy możliwość oglądać karmienie fok, byliśmy także na spacerze ścieżką przyrodniczą,  w czasie którego podziwialiśmy roślinność krajobrazu. Po fantastycznym wyjeździe opaleni, szczęśliwi i stęsknieni na bliskimi wróciliśmy do domów.

Tegoroczne wakacje dla dzieci uczęszczających do placówki wsparcia dziennego z pewnością były wyjątkowe. Liczne atrakcje, świetnie zaplanowany czas sprawiły, że dzieci bardzo się zintegrowały, na szczęście pozostały wspomnienia i mnóstwo zdjęć, do których na pewno często będziemy wracać podczas zajęć w placówce.

WYJAZD NAD MORZE 2018


                   ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE I ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA


W ramach tych zajęć organizowane będą zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych:

1. Pomoc w nauce – odrabianie zadania domowego, pomoc w procesie uczenia się, 
2. Organizacja czasu wolnego – przywrócenie sił psychicznych i fizycznych to najbardziej oczywista funkcja czasu wolnego, który powinien przynieść wypoczynek oraz atrakcję, przygodę, zabawę, odmianę, nowość, radość, emocje i swobodę. Rozrywka powinna spełniać pragnienia, które nie zostały zaspokojone przy wykonywaniu obowiązków.
3. Rozwijanie zainteresowań. W tej kategorii dziecko ma czas na zaspokojenie pragnień twórczych, doskonalenie się w jakiejś obranej dziedzinie wiedzy, sztuki czy techniki, ma czas na zajęcia sportowe. Te indywidualne dążenia decydują o wyborze rodzaju dobrowolnych zajęć w czasie wolnym.
4. Kształtowanie kompetencji kluczowych matematycznych - konieczna wiedza w dziedzinie matematyki obejmuje solidną umiejętność liczenia, znajomość miar i struktur, głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej, rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź.
5. Kształtowanie kompetencji kluczowych naukowo-technicznych – w przypadku nauki i techniki, niezbędna wiedza obejmuje główne zasady rządzące naturą, podstawowe pojęcia naukowe, zasady i metody, technikę oraz produkty i procesy techniczne, rozumienie wpływu nauki i technologii na świat przyrody. Kompetencje te powinny umożliwiać lepsze rozumienie korzyści, ograniczeń i zagrożeń wynikających z teorii i zastosowań naukowych oraz techniki w społeczeństwach w sensie ogólnym.
6. Kształtowanie kompetencji społecznych – Podstawowe umiejętności obejmują zdolność do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, zdolność do empatii. Osoby powinny być zdolne do radzenia sobie ze stresem i frustracją, do wyrażania ich w konstruktywny sposób. Kompetencja ta opiera się na współpracy, asertywności i prawości, interesowaniu się rozwojem społeczno-gospodarczym, komunikacją międzykulturową, cenieniem różnorodności i szanowaniem innych ludzi, a także bycia przygotowanym na pokonywanie uprzedzeń i osiąganie kompromisu. Umiejętności w zakresie kompetencji obywatelskich obejmują zdolność do efektywnego zaangażowania oraz konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych i sąsiedzkich.
7. Kształtowanie kompetencji kluczowych porozumiewania się w języku ojczystym – to umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach komunikacyjnych, obserwowania swojego sposobu porozumiewania się i przystosowywania go do wymogów sytuacji, rozróżniania i wykorzystywania różnych typów tekstów, poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, wykorzystywania pomocy oraz formułowania i wyrażania własnych argumentów w mowie i w piśmie w przekonujący sposób, odpowiednio do kontekstu.
8. Kształtowanie kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej - umiejętności obejmują wrażliwość i ekspresję: wrażliwość i przyjemność z odbioru dzieł sztuki i widowisk, i wyrażanie siebie poprzez różnorodne środki z wykorzystaniem wrodzonych zdolności, zdolność do odniesienia własnych punktów widzenia w zakresie twórczości i ekspresji do opinii innych, rozpoznawania i wykorzystywania społecznych i ekonomicznych szans w działalności kulturalnej. Ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności, które mogą być wykorzystywane w wielu sytuacjach.
9. Kształtowanie umiejętności uczenia się – zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach, świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości, zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Jest to nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek. ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ


Umiejętność uczenia się charakteryzuje między innymi świadomość tego w jaki sposób się uczymy, jaki posiadamy potencjał oraz potrzeby w zakresie poszerzania wiedzy. Jest ona uważana za najważniejszą z kluczowych kompetencji, gdyż widząc, w jaki sposób się uczymy i czego potrzebujemy, aby osiągnąć sukces w tym zakresie, możemy efektywnie rozwijać pozostałe. Istotnym elementem jest gotowość jednostki do korzystania z wcześniejszych doświadczeń oraz stosowanie posiadanej już wiedzy na ten temat.
Głównym założeniem zajęć jest kształcenie umiejętności wykorzystywania metod uczenia się, rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki. Program zajęć ukierunkowany jest na podejmowanie działań służących podnoszeniu skuteczności kształcenia. Zapoznanie dzieci ze znanymi technikami uczenia się. Pobudzaniu do kreatywnego myślenia, angażując stymulację obydwu półkul mózgowych w zabawach dostosowanych do wieku. Usprawnianiu wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym umiejętności czytania, koncentracji na zadaniu, czy tworzeniu czytelnych notatek. 


 ZAJĘCIA ANIMACYJNE 

Zajęcia animacyjne zajmujące się organizacją czasu wolnego. Podstawowa funkcja animacji czasu wolnego to zapewnienie rozrywek podczas pobytu w danym miejscu. Najczęściej przybiera postać zorganizowanego programu animacyjnego, w którym znaleźć można zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne i specjalne animacje dla dzieci.
ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

Kompetencje informatyczne wymagają solidnego rozumienia i znajomości natury, roli i możliwości TIK w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy. Obejmuje to główne aplikacje komputerowe – edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, przechowywanie informacji i posługiwanie się nimi – oraz rozumienie możliwości i potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem i komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych (poczta elektroniczna, narzędzia sieciowe) do celów pracy, rozrywki, wymiany informacji i udziału w sieciach współpracy, a także do celów uczenia się i badań. Osoby powinny także rozumieć, w jaki sposób TIK mogą wspierać kreatywność i innowacje, a także być świadome zagadnień dotyczących prawdziwości i rzetelności dostępnych informacji oraz zasad prawnych i etycznych mających zastosowanie przy interaktywnym korzystaniu.
ZAJĘCIA Z ARTETERAPII

Arteterapia opiera się na wykorzystywaniu środków artystycznych i leczących właściwości rozmaitych dyscyplin sztuki (malarstwo, rzeźba, taniec, muzyka, drama, etc.) w toku oddziaływań terapeutycznych. Istota arteterapii to proces twórczy. Materiał-dzieło, które powstaje w trakcie sesji podlega analizie, jest interpretowane przez terapeutę, ponieważ stanowi bogate źródło informacji o autorze, odzwierciedla jego stany emocjonalne, myśli, pragnienia.ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem i obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych wykonuje się ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiający mówienie, czytanie i pisanie. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Należy przeprowadzić diagnozę, dzieci w podobnym wieku i z podobnymi trudnościami mogą pracować w małych grupach (do 4 osób).
                                         ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) wszechstronne ćwiczenie zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, nagradzanie za prawidłowe czynności, rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków. Dzieci w podobnym wieku mogą pracować w małych grupach do 5 osób.


ZAJĘCIA TEATRALNE

Teatr łączy w sobie wszystkie sztuki: taniec, muzykę, malarstwo, plastykę; uwrażliwia na język, rozbudza ciekawość i wyobraźnię. Realizowane będą następujące zajęcia: Praca nad rolą, Drama, Improwizacja opowieści, Rytmika, Piosenka, Taniec i świadomość ciała, Ciało a przestrzeń, Dykcja, Autoprezentacja, Scenografia, Kostium i rekwizyt a budowanie roli, Film i animacja, Praca przed kamerą, Castingi, Spotkania z ludźmi świata kultury i sztuki 
Dzieci i młodzież będą od podstaw tworzyć spektakle. Każdy rok kończy się prezentacją stworzonego pełnowymiarowego spektaklu przed widownią. Spektakl poprzedzony będzie sesją zdjęciową promującą spektakl końcoworoczny.

                                   GIMNASTYKA  KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

Wady postawy u dzieci i młodzieży to wielki zdrowotny i społeczny problem, który mimo swojej doniosłości nie został w pełni rozwiązany w szkole ani poza nią. Celem gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jest: korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich, wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym; zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywanie niedoboru ruchu dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, które ograniczają ich udział w obowiązujących zajęciach wychowania fizycznego. 


TERAPIA PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA

Terapia psychologiczna (psychoterapia) jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Jej celem jest zmiana przeżywania oraz zachowania na przynoszącą więcej satysfakcji zarówno sobie jak i otoczeniu. 
Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.


                                                             ZAJĘCIA OGRODNICZE

Na przyszkolnej działce od kwietnia do października – uprawa ziemi, spulchnianie gleby, ekologiczna uprawa, wysiew nasion, obserwacja wegetacji roślin i ich faz wzrostu, pielenie, zbiory plonów, wykorzystanie roślin w przygotowaniu posiłków. 

                                       ZAJĘCIA  TANECZNO-AEROBOWE   ZUMBA 

Zumba to taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness, zawiera w sobie elementy tańca i aerobiku. Choreografia Zumby łączy wiele elementów różnych stylów tańca, wykorzystywane są także elementy treningu siłowego oraz treningu cardio. W przypadku dzieci i młodzieży oddziałują na naukę koordynacji i równowagi oraz zwiększanie gibkości ciała. Poprzez kształtowanie precyzji ruchów ciało staje się bardziej sprężyste i skoczne, a ruchy – bardziej elastyczne. Pozytywnym zmianom ulega również postawa dziecka.
                                         
                                         ZAJĘCIA NAUKI GRY W SZACHY

Szachy to prosta gra planszowa, gra strategiczna, która zawiera w sobie wiele walorów edukacyjnych. Howard Gardner twórca inteligencji wielorakiej stwierdził, że gra w szachy rozwija dwa z sześciu rodzajów inteligencji: inteligencję matematyczną i przestrzenną. Badania naukowe uniwersytetów, które przeprowadziły badania wśród dzieci w wieku szkolnym, podkreślają wyraźnie, że w klasach gdzie wprowadzono zajęcia szachowe poprawiły się następujące umiejętności: zdolność logicznego myślenia, zwiększenie wyobraźni przestrzennej, umiejętności dedukcyjne, podniosła się ocena z przedmiotów ścisłych w górę, zwiększyła się zdolność zapamiętywania i łączenia faktów .       ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-TECHNICZNE Z ELEMENTAMI ROBOTYKI

Blok zajęć z robotyki to okazja do rozwinięcia kompetencji informatycznych i technicznych, szansa na kształcenie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej, które pozwalają lepiej zrozumieć świat przedmiotów ścisłych. Dzieci i młodzież zdobywają wiedzę z budowy i programowania robotów, poznają terminy tj.: przekładnia, prędkość, moc silnika, trajektoria, algorytm sterowania. Zajęcia sprzyjają pracy w grupach, pozwalają każdemu uczestnikowi samodzielnie spróbować swoich sił w konstruowaniu i programowaniu robotów. Aktywne formy nauki pozwalają lepiej zrozumieć matematykę, informatykę, technikę, dzięki warsztatom z robotyki uczniowie lepiej radzą sobie z codziennymi lekcjami. Samodzielne wykonanie z pozoru trudnych projektów konstrukcyjnych sprawia wiele satysfakcji i radości oraz zdecydowanie umacnia wiarę we własne możliwości. 


                                                           TERAPIA RODZINNA

Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi „sojusznikami” i „ekspertami” stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny. 

ZAJĘCIA GRUPOWE-PSYCHOLOGICZNE

Psychoterapia grupowa polega na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy pacjentów (dzieci/młodzieży), której przewodzi jeden lub dwóch psychoterapeutów. Psychoterapię grupową poleca się osobom, których problemy mają charakter społeczny, np. osoba ma trudności w komunikacji międzyludzkiej i porozumiewaniu się z innymi. Polega na doborze nurtu psychoterapii grupowej, regułach pracy z grupą, dynamice procesu grupowego, i w czynnikach leczących w grupie psychoterapeutycznej.

                                   ZAJĘCIA ANIMACYJNE I SOCJOTERAPEUTYCZNE

Socjoterapia to metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej. Na zajęcia socjoterapeutyczne mogą i powinny uczęszczać dzieci, które mają zdiagnozowane zaburzenia w zachowaniach typu nadpobudliwość ruchowa, agresja, zahamowania, niska samoocena, nieśmiałość, strach przed relacjami z rówieśnikami. Zajęcia socjoterapeutyczne mają za zadanie wspomagać dzieci w rozwoju i przyjmowaniu, rozumieniu rzeczywistości przez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Zajęcia polegają na tym, że dzieci biorą udział w sytuacjach społecznych, podczas których uczą się właściwych zachowań. Te zachowania powodują odreagowanie napięć emocjonalnych i ułatwiają przyswajanie umiejętności społecznie akceptowanych.


                                                  ZAJĘCIA SPORTOWE NA BASENIE

Kształtują sprawność całego ciała, zmysł równowagi, koordynację ruchów, zwinność, harmonię, plastyczność i precyzję, a także poczucie bezpieczeństwa dziecka. Zajęcia sportowe pokazują, że z ruchu i współzawodnictwa można czerpać radość, uczą wytrwałości i systematyczności w dążeniu do celu, kształtują poczucie współodpowiedzialności, umiejętność przegrywania i doskonalenia się, pokonywania własnej słabości i wiary w siebie, podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Z każdej placówki dzieci będą dowożone busem, dla każdej grupy zatrudniony będzie instruktor do zajęć w wodzie.
                                                     ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII

To metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Niektóre gatunki muzyki mają szczególnie duże właściwości terapeutyczne. Pozwala na stosunkowo łatwe dotarcie i poznanie świata przeżyć człowieka, gdyż pomija kontrolę intelektualną występującą przy komunikacji werbalnej. Zajęcia tego typu redukują stres i niepokój, poprawiają poczucie własnej godności, zachęcają do wyrażania uczuć, poprawiają kontrolę nad odruchami.