Szukaj

Regulamin konkursu na najlepszą gazetkę ścienną w Gminie Gorlice na temat: „Zagrożenia w Internecie” w ramach projektu Cyber-zagrożenia- edycja II Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę


 Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach
programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Kulturalno -Oświatowe Wsi Dominikowice
www.skowd.pl

Tel kontaktowy18 3531753

Cele konkursu: 
wyłonienie najlepszej gazetki ściennej w Zespołach Szkół w na terenie Gminy Gorlicena temat „Zagrożenia
w Internecie”,
- kształcenie umiejętności pozyskiwania i segregowania informacji z różnych źródeł,
- kształcenie krytycznej analizy przekazów informacyjnych,
- promocja szkoły i środowiska lokalnego,
- rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz prezentowania własnych opinii,
- rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie Zespoły Szkół w Gminie Gorlice z województwa małopolskiego . Gazetki będą oceniane w kategorii - Zespół Szkół przez powołane przez Stowarzyszenie jury.
- od 15 listopada 2016 r - wykonanie gazetek ,
- 16, 17 listopada 2016 r – prezentacja i ocena przez jury gazetek w szkołach ,
- do 21 listopada 2016 r. - ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Za udział w konkursie przewidywane są nagrody rzeczowe za zdobycie miejsca I-III.

Kryteria oceny gazetek ściennych :
- merytoryczna zawartość tekstów,
- obiektywizm w prezentowanych poglądach,
- poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna,
- różnorodność form wypowiedzi plastycznej,
- oryginalna twórczość uczniowska,
- estetyka,
-wymiary gazetki ściennej –tablica wisząca lub stojąca ( w przybliżeniu wymiarach 201x116)


Uwagi końcowe:
Komisja Konkursowa zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie.