Szukaj

Prawidłowa mowa źródłem wyrówywania szans edukacyjnych w szkołach gminy Gorlice

 


Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice od września 2011 roku realizuje projekt pt "Prawidłowa mowa źródłem wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach gminy Gorlice".

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

Projektem objęte zostały dzieci z edukacji wczesnoszkolnej ze szkół podstawowych z Dominikowic, Kobylanki, Klęczan oraz Zagórzan, u których w wyniku przeprowadzonej diagnozy logopedycznej stwierdzono wady wymowy. Ogółem w projekcie bierze udział 47 uczniów. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem raz w tygodniu po pół godziny przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Dobór takiej indywidualnej formy pracy podyktowany jest dużym zróżnicowaniem potrzeb w tym zakresie.Zajęcia prowadzone są w szkołach, w udostępnionych na ten cel pomieszczeniach wyposażonych w lustro logopedyczne oraz komputer, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z logopedycznych programów multimedialnych zakupionych w ramach projektu. Ponadto zostały zakupione odpowiednie materiały edukacyjne, które są niezbędnym elementem wspomagającym realizację zajęć logopedycznych.

Projekt wspólfinansowany przez Unią Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA