Szukaj

Projekt „Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typu B Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjent:
Stowarzyszenie Kulturalno -Oświatowe Wsi Dominikowice
Partnerzy:
1. Parafia Rzymsko –Katolicka w Kobylance
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury " Persiina"

Okres realizacji:
01.06.2018r. do 31.12.2020r.
Cel główny:
Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+ oraz ich opiekunów faktycznych.

Grupa docelowa projektu:
co najmniej 20 mieszkańców gminy Gorlice w wieku 60+, którzy ze względu na wiek, zły stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki i/lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 18 opiekunów tych osób.


Planowane zadania:

1. Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach (DDP) - przeprowadzenie prac remontowo
w budynku użyczonym przez Parafię w Dominikowicach oraz jego doposażenie w celu utworzenia
15 miejsc do bezpiecznego i godnego spędzania czasu osobom niesamodzielnych.

2. Funkcjonowanie DDP w Dominikowicach - realizacja usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizacyjno –usprawniających, wspomagających odbywać będzie się przez 8 godzin dziennie,
od poniedziałku do piątku.

Prowadzone będą m. in działania takie jak:
- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
- zajęcia usprawniające kondycję psycho – fizyczną,
- zajęcia artystyczne i rękodzielnicze,
- poradnictwo z zakresu zdrowego żywienia,
- poradnictwo prawne,
- pomoc psychologiczna,
- wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych,
- udział w życiu kulturalnym,
- transport UP z domu do DDP i z powrotem,
-  zapewnienie wyżywienia podczas pobytu w DDP.