Szukaj

Projekt – Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwaGŁÓWNYMI ZAŁOŻENIAMI W PROJEKCIE SĄ:

Celem projektu jest rozwój kompetencji i wymiana doświadczeń kadry edukacji Stowarzyszenia SKOWD, Fundacji Wyjdź z Domu i Brainery Academy w zakresie edukacji cyfrowej i obsługi komputera, ekologii i debaty publicznej. Cel szczegółowy to m.in.: wzrost wiedzy i umiejętności 17 osób z kadry edukacji w zakresie metod i narzędzi stosowanych w edukacji cyfrowej, ekologicznej w okresie 18 miesięcy realizacji projektu.

PROJEKT PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIE:

W ramach projektu zrealizowanych będzie 5 mobilności, w tym: 2 mobilności kadry zarządzającej organizacji, 2 mobilności kadry edukacyjnej typu: Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników (dla łącznie 17 osób) oraz 1 mobilność typu: Mobilność łączona dorosłych słuchaczy, w której uczestniczyć będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z trzech organizacji partnerskich (łącznie 18 osób).REZULTATY: Przeprowadzenie 72 godzin warsztatów/szkolenia podczas 3 mobilności dla kadry edukacyjnej i beneficjentów uczestniczących w mobilności.
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 17 osób z kadry partnerów w zakresie metod i narzędzi wykorzystywanych w edukacji cyfrowej oraz umiejętności komputerowych i ekologii w okresie 18 miesięcy realizacji projektu, poprzez udział w szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach mobilności.

Projekt „Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa (Ecological and digital education as a way to raise environmental awareness of the society)” realizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice z siedzibą: Dominikowice 44, 38-303 Kobylanka w ramach ERASMUS+ partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji dorosłych.

English version

THE MAIN ASSUMPTIONS OF THE PROJECT ARE:

The aim of the project is to develop competences and exchange experiences of the education staff of the SKOWD
Association, the Leave Home Foundation and the Brainery Academy in the field of digital education and computer skills, ecology and public debate. The specific objective is, among others: increasing the knowledge and skills of 17 people from the education staff in the field of methods and tools used in digital and environmental education during 18 months of the project implementation.

HE PROJECT IS TO BE CARRIED OUT:

In projects implemented by 5 of these organizations: 2 within the staff, 2 people with employees such as: appointing the staff of employees (for 17 people) and 1 type of mobility: Combined mobility of students, in which participants are people at risk of exclusion from partner organizations (18 people in total).

THE RESULTS:Conducting 72 hours of workshops / training during the 3 mobility for educational staff and beneficiaries participating in the mobility.
Raising the level of knowledge and skills of 17 people from the partners’ staff in the field of methods and tools
used in digital education as well as computer skills and ecology during 18 months of project implementation, through participation in trainings and workshops carried out as part of mobility.

Organizacja koordynująca/Coordinating organization

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice⤵

Wiceprezes zarządu/Vice President – Renata Dulęba

 • Adres/Address: Dominikowice 44, 38-303 Kobylanka
 • Kraj/Country: Polska
 • Strona internetowa/Website: www.skowd.pl
 • Facebook: skowd
 • E-mail: skowd@onet.pl
 • Telefon/Phone: +48 603953852

Organizacje Partnerskie/Partner Organizations:

APS Brainery Academy

Prezes/President – Mariella Ciani

 • Adres/Address: Via Brigata Re, 29, 33100 Udine
 • Kraj/Country: Włochy
 • Strona internetowa/Website: www.baineryacademy.it
 • Facebook: braineryacademy
 • E-mail: nfo@braineryacademy.it, segreteria@pec.braineryacademy.it
 • Telefon/Phone: +39 338 21 76 337

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” ⤵

(Foundation for the Support of Disabled People „Leave Home”)

Wiceprezes zarządu/Vice President – Stanisław Gurba

 • Biuro projektu/Project office: ul. 11 Listopada 27, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 16.00)
 • Kraj/Country: Polska
 • Strona internetowa/Website: www.wyjdzzdomu.pl 
 • Facebook: fundacjawyjdzzdomu
 • E-mail: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
 • Telefon/Phone:  +48 606 636 261

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności/Non-liability clause:

„Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”