Szukaj

OGŁOSZENIE


Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice w partnerstwie z Parafią Rzymsko -Katolicką w Kobylance i Fundacją Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź z Domu"

 uprzejmie informuje, iż obecnie rozpoczyna rekrutację do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, w ramach którego występują dwie formy wsparcia: 

I. „Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego”
oraz
II. „Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa” .

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie. Wsparcie może być realizowane poprzez:

1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia oraz świadczenie specjalistycznego poradnictwa.

Wnioski o przyznanie opieki wytchnieniowej należy pobrać ze strony stowarzyszenia: www.skowd.pl
tj: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4  do załączników należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności . Uzupełnione dokumenty można  przesłać na maila : skowd@onet.pl  lub   umieścić w skrzynce pocztowej stowarzyszenia, która mieści się przy wejściu  byłego Ośrodka Zdrowia w Dominikowicach 

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerami: 603 953 852 lub 502 074 16

Nabór wniosków o świadczenie usług opieki wytchnieniowej zaplanowany jest  od 11 stycznia br do wyczerpania limitu rodzin, które możemy objąć pomocą.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu do programu lub o odmowie zakwalifikowania organizator (Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice) poinformuje każdego zgłaszającego w terminie 7 dni od dnia złożenia Deklaracji Uczestnictwa.Dokumenty do pobrania