Szukaj

„Edukacja ekologiczna i cyfrowa sposobem na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa”

 


UMOWA FINANSOWANA dla:
Projektu z wieloma beneficjentami Programu ERASMUS+ 
Nr projektu 2022-1-PL01-KA210-ADU-000084061

 

 Główne cele projektu:

Celem głównym projektu był rozwój kompetencji i wymiana doświadczeń kadry edukacji organizacji partnerskich w zakresie edukacji społeczeństwa w tematach: edukacji cyfrowej i obsługi komputera, ekologii i wykluczenia społecznego oraz debaty publicznej.
Ponadto projekt miał na celu wzrost wiedzy i umiejętności 17 przedstawicieli kadry edukacji organizacji partnerskich w zakresach edukacji cyfrowej, debaty publicznej, edukacji ekologicznej oraz prowadzenia zajęć dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i osób starszych.

Rezultaty:

W trakcie trzech mobilności zrealizowano łącznie 72 godziny warsztatów/szkoleń dla kadry edukacji organizacji partnerskich oraz seniorów biorących udział w mobilnościach.
Podniesiono poziomu wiedzy i umiejętności 17 osób z kadry edukacji organizacji partnerskich w zakresie metod i narzędzi stosowanych w edukacji ekologicznej, cyfrowej, włączania społecznego oraz metod i narzędzi stosowanych w edukacji seniorów w okresie 18 miesięcy realizacji projektu, poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach mobilności.
Organizacje partnerskie przy współudziale beneficjantów opracowały i zrealizowały lokalne plany edukacyjne w zakresie edukacji ekologicznej, cyfrowej, debaty publicznej i włączenia społecznego, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności przekazanej od partnerów projektu.

Program resortowy „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024


 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe wsi Dominikowice - SKOWD w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych na Program resortowy „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, ogłasza nabór Uczestników/osób chętnych do skorzystania ze wsparcia w ramach usługi opieki wytchnieniowej zamieszkałych na terenie całego powiatu gorlickiego (województwo małopolskie)

Rekrutacja do Programu trwa od 04.03.2024 r. – 15.03.2024 r.


CEL PROGRAMU

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

ADRESACI

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Na potrzeby realizacji Programu za opiekuna osoby z niepełnosprawnością uznaje się opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (w tym opiekuna sprawującego opiekę w ramach rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka).

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością może świadczyć osoba wskazana przez uczestnika programu.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu,
W przypadku gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:
  • zaświadczenie o niekaralności;
  • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  • pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

KIEDY MOŻNA ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością.
W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej, finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych (dot. m.in. Programu ,,Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego).
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu.

Okres realizacji Programu – do 31.12.2024 r.


SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Biuro SKOWD : Dominikowice 44, 38-300 Gorlice w godzinach pracy od 10:00 do 16:00.

Telefon: (+48) 603 953 852

E-mail: skowd@onet.pl

Przed zgłoszeniem do Programu, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Usługi opieki wytchnieniowej będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie) na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń do programu:


Wizyta podsumowująca 1 projekt stowarzyszenia w programie Erasmus+

 


W ramach mobilności nr 5 w dniu 04.01 2024 r gościliśmy partnera z Włoch APS Brainery Academy.  
Podczas spotkania podsumowane zostały efekty projektu, działania partnerów oraz utrwalenie współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej. Projekt przyczynił się to do lepszej współpracy, zrozumienia zasad pracy i kontekstu kulturowego. Partnerzy wymienili się także wnioskami i doświadczeniami jakie zdobyli w trakcie realizacji niniejszego projektu.

Inicjatywa Społecznej Rady Kobiet
W ramach społecznej inicjatywy Społeczna Rada Kobiet działająca przy SKOWD zorganizowała wspólne spotkanie świąteczne w Szkole Podstawowej w Dominikowicach. Swoją obecnością zaszczycili nas: Zastępca Wójta Gminy Gorlice-pani Magdalena Czech, Przewodniczący Rady Gminy Gorlice pan Mieczysław Skowron, ksiądz proboszcz Łukasz Soczek, dyrektorzy jednostek oświatowo- kulturalnych w GG. Wśród zaproszonych gości była pani dyrektor Janina Dulęba, pani dyrektor Alicja Górska, dyrektor pani Lidia Foltyn i dyrektor Małgorzata Karp z Samorządowego Przedszkola w Dominikowicach. Nie zababrało też przedstawicieli wsi w osobach pana Sołtysa, przewodniczącej Koła Gospodyń. Część artystyczną wykonali uczniowie z kl. 4, a oprawę muzyczną przygotował zespól muzyczny działający przy szkole w Dominikowicach. Poczęstunek przygotowała Rada Kobiet. Były życzenia, ciepłe słowa i wspólne kolędowanie.